Garantievoorwaarden met betrekking tot het Poseidon waterbed

Door een Poseidon softside-waterbed aan te schaffen, haalt u een kwaliteitsproduct in huis, dat u nog vele jaren gezonde slaap, onovertroffen komfort en veel plezier zal geven.

Artikel 1.

De leverancier van uw Poseidon waterbed biedt u een aanvullende garantie naast de rechten die burgers hebben volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Deze aanvullende garantie wordt uitsluitend verstrekt via uw Poseidon dealer en wel op de navolgende voorwaarden en in de navolgende gevallen.

Artikel 2.

De koper van een compleet Poseidon waterbed via een erkende dealer ontvangt bij het waterbed een handleiding voor het onderhoud van het waterbed. Desgevraagd kan iedere Poseidon dealer informatie verschaffen omtrent iedere vraag op het gebied van onderhoud, installatie, gebruik, etc. van het gekochte waterbed. Ieder waterbed dient ofwel door de servicedienst van Poseidon ofwel door de dealer geïnstalleerd te worden.

Artikel 3.

De leverancier van het Poseidon waterbed garandeert de kwaliteit van de door haar vervaardigde producten die op voormelde wijze in gebruik zijn genomen. Bovendien kan men alleen aanspraak op de garantie maken als alle componenten van het waterbed van Poseidon afkomstig zijn. Als een koper, c.q. gebruiker van een op bovengenoemde wijze gekocht en in gebruik genomen waterbed meent een gebrek te constateren waar de onderhavige garantiebepalingen op van toepassing zijn, dient onmiddellijk telefonisch contact opgenomen te worden met de Poseidon dealer, waar het waterbed is aangekocht. Deze neemt zo spoedig mogelijk alle door hem noodzakelijk geachte handelingen voor zijn rekening. De koper, c.q gebruiker is verplicht om al het mogelijke te doen de schade verder te beperken.

Artikel 4.

De garantie ziet uitsluitend op het herstel of de vervanging van de defecte onderdelen als het ontstane defect of gebrek gevolg is van fabricagefouten. Voor het watermatras geldt alleen garantie bij een lekkage op de lasnaad van het matras. Schade die het direct of indirect gevolg is van het defect of gebrek valt niet onder de garantiebepalingen. Na de melding bepaalt Poseidon of het defect of gebrek een gevolg is van fabricagefouten op de lasnaden van het watermatras zoals hierboven bedoeld. Of een geconstateerd defect of gebrek waar de onderhavige garantiebepalingen op toe zien, hersteld, dan wel vernieuwd wordt, is uitsluitend ter bepaling van de leverancier van Poseidon.

Artikel 5.

De garantie geldt niet ten aanzien van defecten of gebreken die het kennelijk gevolg zijn van verkeerde behandelingen van het waterbed en / of onderdelen, ondeskundige plaatsing of verhuizing, door overbelasting, door reparaties of wijzigingen uitgevoerd door de koper. Eveneens geldt geen aanspraak op deze garantiebepalingen voor gebreken die voortvloeien uit normale slijtage of die het gevolg zijn van afwijkende samenstelling van lucht of water ter plaatse. Bekledingsstoffen vallen nimmer onder de onderhavige garantiebepalingen.

Artikel 6.

Mocht er twijfel ontstaan omtrent de vraag of het defect of het gebrek onder de onderhavige garantiebepalingen valt, dan is Poseidon gerechtigd van de koper te verlangen dat hij aantoont dat het waterbed onderhouden is volgens de door Poseidon opgestelde gebruikshandleiding, zoals bedoeld in Artikel 2.

Artikel 7.

In verband met de grote verschillen in materiaal, normale slijtage en aard van het gebruik, geldt voor de verschillende onderdelen van een waterbed een verschillende periode waarbinnen volledige garantie conform de onderhavige bepalingen gegeven wordt.

Voor de navolgende onderdelen bestaat garantie zoals bij ieder onderdeel apart wordt vermeld.

- productgarantie voor lekkage op de lasnaad van het Poseidon watermatras: 5 jaar
- productgarantie voor het verwarmingselement: 2 jaar
- productgarantie voor de thermostaat van het verwarmingselement: 2 jaar
- productgarantie voor schuimranden, tijken en veiligheidsvoering: 2 jaar

Voor het laatste item geldt dit expliciet op ontstane tekortkomingen in het fabricageproces


Schade die direct of indirect gevolg is van het defect of gebrek valt niet onder de garantiebepalingen.

Artikel 8.

Gedurende de in Artikel 7 genoemde periode is de garantie gedurende het eerste jaar ingaande na datum levering aan uw Poseidon dealer volledig in die zin dat kosteloos zowel de te repareren als de te vervangen onderdelen gerepareerd, c.q vervangen worden op kosten van uw Poseidon dealer of de Poseidon servicedienst. Evenmin zullen andere kosten zoals voorrijkosten en behandelingskosten in rekening worden gebracht. Mocht er echter ten onrechte een beroep zijn gedaan op de garantiebepalingen, dan is uw Poseidon dealer of de Poseidon servicedienst gerechtigd de normaal gehanteerde tarieven voor voorrijden, uitvoeren van reparatie etc., te hanteren. De laatste 4 jaar van de garantieperiode rusten de transport- en montagekosten bij de koper.

Slaapformule van Poseidon