Privacy verklaring

Privacy verklaring
Deze privacy verklaring heeft betrekking op de website www.poseidonwaterbedden.nl. In deze verklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van de bezoekers van onze website verwerken die gebruik maken van onze website. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Deze privacy verklaring zal uiteenzetten hoe we de over u via deze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Voor het gebruik van cookies via deze website verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook of Instagram), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Nieuwsbrief
Wij kunnen u per e-mail onze nieuwsbrief toesturen ter informatie. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde
Wanneer u geïnteresseerd bent in de diensten of producten van de onderneming, kunnen wij contact opnemen om verdere informatie te verstrekken. Deze informatie zal worden versterkt via nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. De volgende persoonsgegevens kunnen hiervoor worden gevraagd: Voor- en achternaam, Adresgegevens, E-mailadres, Telefoonnummer. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, insturen contactformulier en/of koppeling via andere websites. Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat men wordt gezien als een geïnteresseerde.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten en de hierboven beschreven doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met uw gegevens omgaan.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien wij uw persoonsgegevens verzamelen op basis van toestemming, dan bent u te allen tijde gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor het intrekken van de toestemming in stand. U heeft het recht ons te verzoeken om: inzage te geven in uw persoonsgegeven; deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen; verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens; uw persoonsgegevens te beperken; en/of om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde (dataportabiliteit).
Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in onze privacy verklaring
We kunnen onze privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen door een update van deze versie te plaatsen op de website. De meest recente versie zal ten alle tijden beschikbaar zijn via poseidonwaterbedden.nl/privacy-verklaring

Vragen ?
Heeft u vragen en/of opmerkingen over uw privacy en/of onze privacy verklaring ? Neem gerust per e-mail contact met ons op.

 

Slaapformule van Poseidon